Visitor Profile (ผู้เข้าชมงาน)
    1. ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ โรงงานเสื้อผ้าสิ่งทอ, โรงงานเครื่องหนังทั่วประเทศ
    2. ฝ่ายจัดซื้อด้านงานการ์เม้นท์จากในประเทศและต่างประเทศ
    3. ประชาชนทั่วไป ผู้จัดจำหน่ายทั้งขายส่งและขายปลีก กลุ่มธุรกิจ SME และประชาชนที่มองหาอาชีพเสริม